Llywodraeth Cymru’n Ystyried Isafbris am Alcohol, Er Gwaethaf y DU

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Mae Llywodraeth Cymru’n wrthi’n ystyried deddfu ar isafbris alcohol er gwaethaf cais Llywodraeth y DU i symud yr hawl i ddeddfu ar alcohol oddi wrth y Cynulliad.
Cyn etholiad y llynedd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Bil Drafft Iechyd y Cyhoedd (isafbris am Alcohol) (Cymru), gan ddatgan mai rhywbeth ar gyfer ystyriaeth y Cynulliad nesaf y byddai.
Serch hynny er bod Aelodau’r Cynulliad wedi bwrw pleidlais dros y Bil Cymru diwygiedig, bydd y penderfyniad ar werthu a chyflewni alcohol yn cael ei wneud gan San Steffan.
Yn y Senedd ar Ddydd Mercher (25 Ionawr) gofynnodd Aelod y Cynulliad Joyce Watson i’r gweinidog dros iechyd cyhoeddus am bolisi alcohol y llywodraeth. Gofynnodd Aelod Llafur Canolbarth a Gorllewin Cymru:
“Gobaith Llywodraeth Cymru diwethaf oedd cyflwyno isafbris am uned o alcohol fel modd lleihau yfed alcohol yng Nghymru ond ’rwyf ar ddeall, tan y model cadw pwerau newydd, ni fydd gennym yr hawl i ddeddfu. Felly, dyma fy nghwestiwn cyntaf – a oes gennym yr hawl i ddeddfu? Os nad oes gennym yr hawl, pa ffyrdd eraill sydd gennym tan ystyriaeth er mwyn lleihau dibyniaeth a cham-ddefyddio alcohol?”
Atebodd Rebecca Evans AC, y Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd:
“Ar hyn o bryd, tan y gyfundrefn bresennol, mae gennym yr hawl i ddeddfu ond, gwaetha’r modd, er gwaethaf nifer o ddadleuon a wneid i Lywodraeth y DU, dyma un o’r pwerau maent wedi ceisio cymryd oddi ar y Cynulliad yn y dyfodol – ond ’rydym yn dal i gefnogi cyflwyno isafbris er mwyn gweithio tuag at leihau niwed ag achosir gan alcohol. ’Rydym wrthi’n ystyried yr angen i ddeddfu ar y mater hwn.
“’Rydym yn buddsoddi bron £50 miliwn y flwyddyn ar ein cynllun gweithredu ar gamddefnyddio sylweddau yng Nghymru. Cewch weld y manyllion yn ein cynllun diweddaraf am 2016 I 2018.”
Ychwanegodd Mrs Evans:
“Mae’n rhan o ysod eang o fesurau. Er enghraifft mae ein Byrddau Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau yn gwneud gwaith ardderchog ac yn y Drenewydd yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru ac mae mynd i’r afael â ag yfed o dan oed yn bwysig iawn. Mae’r buddsoddi yno’n rhan cefnogi partneriaeth cymunedol alcohol sy’n uno pobl leol, safonau masnach, yr Heddlu, ysgolion, a gwerthwyr alcohol er mwyn cynorthwyo pobl ifainc yn arbennig i beidio meithrin perthynas andwyol ag alcohol.”
Ychwanegodd Mrs Watson ar ôl y cwestiwn a’r ateb:
“Mae llawer o bobl wedi rhoi’r gorau i yfed alcohol yr adeg yma o’r flwyddyn. Bydd yn haws i rai nag i eraill gan fod presenoldeb alcohol mor amlwg yn ein cymdeithas.
“Mae’n ffaith, bod GIG – Iechyd Cyhoedd Cymru – yn amcangyfrif bod 75% o oedolion yn yfed gormod. Felly, ’rwyn falch bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu gweithredu.”
Lansiodd Alcohol Concern ei ymgyrch Ionawr Sych yn 2013. Y llynedd, yn ôl yr elusen, ceisiodd un o bob chwech – 16% – i ymwrthod rhag alcohol am fis.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Mid & West Wales.
Subscribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
SUBSCRIBE FOR EMAIL UPDATES
Keep Updated
Subscribe to my email newsletter to get the latest news on Welsh Government investment and my campaigns in Mid & West Wales.
Subsribe
I agree to the Privacy Policy and to receive email updates.
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Contact Details
Privacy Policy
Accept
We use cookies to improve your overall site experience. This includes personalising content, analysing site usage, and to assist in our marketing efforts. By continuing to use our site, you accept our use of cookies and Privacy Policy.
Accept