Welsh Labour AM for Mid & West Wales

AC Joyce

English

about-joyce-watson-amErs 2007 mae Joyce Watson wedi bod yn Aelod y Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae Joyce yn aelod Comisiwn y Cynulliad, Corff Corfforaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru â chyfrifoldeb am gydraddoldebau a Staff y Cynulliad. Mae’n aelod o Bwyllgorau Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ac Economeg, Seilwaith a Sgiliau.

Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol y Cynulliad ac yn gadeirydd Grwpiau Trawsbleidiol y Cynulliad ar Adeiladu a Masnachu mewn Pobl.

Yn 2017 yn y 63ain Cynhadledd Seneddol y Gymanwlad yn Nhaka, Bangladesh cafodd Joyce ei hethol yn is-gadeirydd Seneddwragedd y Gymanwlad (CWP) Mae’n gadeirydd rhanbarth Ynysoedd Prydeinig a Môr y Canoldir, a chyn hynny ’roedd yn gadeirydd Cangen Cymru Cymdeithas Seneddol y Gymanwlad. Mae wedi cynrychioli Cymru ar y Cynulliad Seneddol Prydeinig-Gwyddelig ac ar Gyngres Awdurdodau Lleol a Rhanbarthol Cyngor Ewrop.

Mae Joyce wedi bod yn flaenllaw mewn sawl ymgyrch amlwg iawn. Mae’n hybu ymgyrch y Rhuban Gwyn gan hyrwyddo’r achos dros Rhoi Terfyn ar Drais yn Erbyn Menywod. Yn 2009 sefydlodd rhwydwaith Menywod mewn Adeiladu ac mae’n dal i weithio â chyflogwyr ac undebau llafur i ddenu mwy o bobl ifainc a menywod i’r diwydiant adeiladu. Wedi cyhoeddi Knowing No Boundaries, ei hadroddiad ar Fasnachu mewn Pobl yng Nghymru, penododd Llywodraeth Cymru gomisynydd cyntaf y DU yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl.

Cyn cael ei hethol i’r Cynulliad, ’roedd Joyce yn arweinydd y grŵp Llafur ar Gyngor Sir Benfro. ’Roedd yn drefnydd Llais Menywod, Cynghrair Cenedlaethol Menywod Cymru ac yn aelod uwch o Grŵp Cyllid Menywod Cymru a Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb GIG.

Mae gan Joyce berthynas agos â Chanolbarth a Gorllewin Cymru. Cafodd ei haddysg yn Ysgol Manorbier, Ysgol Cosheston ac Ysgol Gyfun Aberteifi. Mae wedi rhedeg sawl busnes gan gynnwys tafarndai, llefydd bwyta a llefydd manwerthu yng Ngheredigion, Sir Gâr a Sir Benfro.

Dychwelodd Joyce i fyd Addysg yn oedolyn, gan gymryd lefelau A yng Ngholeg Sir Benfro cyn astudio Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe lle graddiodd ag anrhydedd.

Mae’n briod gyda thri o blant ac un ŵyr ac un wyres.

Joyce Watson AM Welsh Labour AM for Mid & West Wales
You can contact Joyce through this website by using the form below. Please remember to provide us with your full name and e-mail address so that we can contact you.
Send